مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور اسد به هیئت مشترک روسیه و جمهوری خلق دونتسک را به حضور پذیرفت
رئیس جمهور اسد به هیئت مشترک روسیه و جمهوری خلق دونتسک را به حضور پذیرفت