خبرگزاری ها: گازپروم روسيه صادرات گاز به هلند را به حال تعلیق در آورد