خبرنگار سانا : عشایر و قبایل عربی در تمام استان های سوریه مراسم “خیمه وطن” در استان حمص را در حمایت از تلاش های دولت در برقراری آشتی های ملی و استفاده از فرمان های عفو و مشارکت در روند بازسازی برگزار کردند