وزارت خارجه روسیه: گسترش فهرست تحریم‌های اعمال‌شده علیه شهروندان آمریکایی به کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور و تعدادی از مدیران ارشد، بازرگانان، کارشناسان و روزنامه‌نگاران که در دستور کار ضد روسیه هستند