تصاویر | برف جنوب الیعربیه در ریف حسکه را سفیدپوش کرد