6 میلیارد لیر به کشاورزان آسیب دیده از اثرات خشکسالی و بلایای طبیعی

دمشق – سانا

تعداد کشاورزان آسیب دیده و مشمول صندوق کاهش اثرات خشکسالی و بلایای طبیعی وزارت کشاورزی در سال جاری به 57400  کشاورز رسید و هزین ه های جبران خسارت ها به ۶ میلیارد لیر سوریه رسید.

مدیر این صندوق به خبرنگار سانا بیان کرد: تعداد بهره مند شدگان از زمان تأسیس صندوق در سال 2011 تا کنون به 312019 کشاورز رسیده است و جبران ها پرداخت شده به آنان بالغ بر 14.4 میلیارد لیر بود.