دیر الزور…. ادامه روند حل و فصل در شهر المیادین

دیر الزور – سانا 

امروز روند رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب، متخلفان و فراریان از خدمت سربازی در مرکز حل و فصل  شهر المیادین  واقع در جنوبی شرقی دیرالزور همچنان ادامه دارد.

ادامه دارد …