ادامه روند حل و فصل در شهر البوکمال در حومه دیرالزور

دیر الزور – سانا 

امروز روند رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب، متخلفان و فراریان از خدمت سربازی در مرکز حل و فصل  شهر البوکمال واقع در جنوبی شرقی دیرالزور همچنان ادامه دارد.

 

ادامه دارد