فعالیت های چهارمین کنفرانس فدراسیون عربی شهرها و مناطق صنعتی عربی در هتل دماروز دمشق آغاز به کار کرد