سود شرکت های مؤسسه عمومی صنایع غذایی در 10 ماه به 12.8 میلیارد لیر رسید

دمشق – سانا

شرکت های مؤسسه عمومی صنایع غذایی طی ده ماهه امسال به ارزش 69.158 میلیارد لیر تولید داشته اند.

این مؤسسه 87 درصدی طرح تولید به مبلغ 79 میلیارد لیر اجرا کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144 درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش تولید و بازاریابی، مجموع فروش شرکت های این مؤسسه از ابتدای سال تا اکتبر گذشته بالغ بر 66.793 میلیارد لیر بود.

مؤسسه عمومی صنایع غذایی 85 درصد از طرح فروش خود بالغ بر 78.474 میلیارد لیر انجام داده است..این در حالی است که میزان کل فروش به تولید واقعی 97 درصد بوده است.