خبرنگار سانا: دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران دفتر کنسولی را در استان درعا افتتاح کرد