برگزار نمایشگاه خوشنویسی عربی و تزئینات اسلامی در استان سویدا