موافقت مجلس اوراق بهادار و بازارهای مالی با افزایش سرمایه شرکت بیمه سوریه کویت به یک میلیارد و 250 میلیون لیر

دمشق – سانا

مجلس اوراق بهادار و بازارهای مالی سوریه با صدور تصمیم شماره /148م/ با افزایش سرمایه شرکت بیمه سوریه کویت به یک میلیارد و 250 میلیون لیر سوریه موافقت کرد.

براساس این تصمیم شرکت مذکور باید یک میلیون و 875 هزار سهم با قیمت اسمی یک صد لیر سوریه برای هر اسم (با قیمت اجمالی 187 میلیون و 500 هزار لیر) صادر کند و بهمین ترتیب سرمایه این شرکت به یک میلیارد و 250 میلیون لیر سوریه خواهد رسید.

این تصمیم در راستای تصمیم وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده مبنی بر تایید اصلاح آیین نامه شرکت بیمه سوریه کویت درباره افزایش سرمایه صورت گرفت.