اللحام: ضرورت اعمال فشار بر دولت ها احترام قانون بین المللی وحاکمیت کشورها

هانوی_ سانا

رئیس پارلمان سوریه محمد جهاد اللحام در پایان جلسات دوره 132 بین المجالس جهانی در هانوی با تعداد از سران هیئت های شرکت کننده ، فعال شدن روابط پارلمانی واثرات تروریسم بین المللی که در حال گسترش در منطقه خاورمیانه وجهان، بحث وگفگتو کرد.

اللحام طی دیدار با معاون اول رئیس مجلس سنا در اروگوئه سناتور ایوان باسادا بر اهمیت تقویت ارتباطات پارلمانی بین سوریه واروگوئه وتوسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور برای نفع ومنافع دو ملت دوست، تاکید کرد.

ح/ب