انجام مرحله دوم پروژه بازسازی جاده المیادین – البوکمال