بشار اسد رئیس جمهور کشور قانون افزایش حقوق بازنشستگی نظامیان و غیر نظامیان به میزان 40 درصد را صادر کرد

دمشق-سانا

بشار اسد رئیس جمهوری کشور امروز قانون شماره 20 سال 2021 را صادر و حقوق بازنشستگی نظامیان و غیر نظامیان را به میزان 40 درصد افزایش داده است.