مهار آتش سوزی در مزارع کوهستانی منطقه “لقبه” در مصیاف + تصاویر