ادامه برداشت گندم و بازاریابی آن به مراکز غلات در استان سویداء