اجرای جشن ها و آتش بازی و نور افشانی به مناسبت پیروزی بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه

اجرای جشن ها و آتش بازی و نور افشانی به مناسبت پیروزی بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه