استان حمص پیروزی بشار اسد را به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه جشن می گیرد

استان حمص پیروزی بشار اسد را به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه جشن می گیرد