وزارت امور خارجه: سوریه برگزاری کنفرانس موسوم به “کنفرانس بروکسل” را بدون دعوت دولت سوریه محکوم می کند.. مخالف با اصول منشور سازمان ملل وقطعنامه های شورای امنیت

دمشق-سانا

سوریه انعقاد کنفرانس موسوم به “کنفرانس بروکسل پنجم” بدون دعوت دولت سوریه را محکوم وآن را فعالیت نمایشی خواند. وتمام تصمیمات صادره از آن نامشروع دانست

سوریه از برگزارکنندگان آن کنفرانس خواستار توقف اتخاذ چنین سیاست های منهزم واتخاذ رویکرد واقعی در همکاری با دولت سوریه به منظور تامین احتیاجات اصلی مردم سوریه شده است.

وزارت امور خارجه ومقیمان خارج طی نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل ورئیس شورای امنیت گفت: جمهوری عربی سوریه محکومیت خود را نسبت به برگزاری پنجمین دوره این کنفرانس بدون دعوت دولت سوریه كه متصدی ادراهء امور مردم سوریه وتامین نیازهای آن ونیز شریک اصلی سازمان ملل وجامعه بین المللی در فعالیت وکار انسان دوستانه در سوریه به شمار می رود, اعلام می کند.

وزارت افزود: مشارکت سازمان ملل وبه عهده گرفتن ریاست این کنفرانس در سایهء غیاب دولت کشور مقصود مغایرت آشکار با اصول منشور سازمان ملل وقطعنامه های شورای امنیت ذیربط که تمام آنها مبنی بر احترام به حاکمیت واستقلال ویگانگی ارضی جمهوری عربی سوریه می باشد, محسوب می گردد.

وزارت اضافه کرد: اتخاد اقدامات اجباری یکجانبه توسط کشورهای اتحادیه اروپا وآمریکا وتجدید آن به صورت خودکار علیرغم تاثیر منفی آن به ویژه با انتشار اپیدمی کرونا. ونیز برگزاری این کنفرانس در این زمان نشانگر دورویی در طرح تعامل با اوضاع انسانی در سوریه می باشد.

شاهد أيضاً

وزیر امور خارجه لبنان با سفیر عبدالکریم راه های بازگشت آوارگان سوری به کشورشان را بررسی کرد

بیروت-سانا عبدالله بو حبیب وزیر امور خارجه و امور مهاجرین لبنان با علی عبدالکریم سفیر …