برف در مناطق المنيزله وحلبكو در حومه جبله

برف در مناطق المنيزله وحلبكو در حومه جبله