چهل دختر و نوجوانان باله در گروه فیولیت می‌ رقصند

چهل دختران و نوجوانان باله در گروه فیولیت می‌ رقصند