ادامه جلسات دوره پنجم کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو

ژنو – سانا

کمیته کوچک شکل گرفته از کمیته بررسی قانون اساسی برای سومین روز متوالی جلسات دوره پنجم خود را با مشارکت هیات ملی و هیات های دیگر در مقر سازمان ملل در ژنو ادامه می دهد.

شایان به ذکر است که دوره پنجم کمیته دوشنبه گذشته در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شد.

دوره چهارم کمیته بررسی قانون اساسی از 30 نوامبر تا 4 دسامبر گذشته برگزار می شد.