حضور سربازان ارتش عربی سوریه در مواضع خود در رصدخانه های جبل الشیخ با وجود برف چند متری و دمای 10 درجه زیر صفر

حضور سربازان ارتش عربی سوریه در مواضع خود در رصدخانه های جبل الشیخ با وجود برف چند متری و دمای 10 درجه زیر صفر