دستور رئیس جمهور بشار اسد برای معافیت کارفرمایان در مناطق آزاد شده از سال 2019 از سود ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران خود

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره /35/ سال /2020/ میلادی درباره معافیت کارفرمایان در مناطق آزاد شده از سال 2019 از سود ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران خود را صادر کرد.

براساس این دستور، کارفرمایان در صورت پرداخت حق بیمه کارگران خود ظرف یک سال از تاریخ صدور این دستور از سود ناشی از عدم پرداخت به موقع معاف می شوند.

غیاث