طرح درختکاری در حماه 

حماه – سانا

دانشگاه حماه با همکاری اتحادیه ملی دانشجویان سوریه و انجمن معلمان و بخش آموزش عالی امروز یک طرح درختکاری را شروع کردند.