گندزدایی و ضد عفونی کردن خیابان‌های دمشق

گندزدایی و ضد عفونی کردن خیابان‌های دمشق