همراهی دوربین (سانا) با قهرمانان ارتش مان در حومه شمالی لاذقیه