آغاز پانزدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه ملی دانشجویان سوریه