افتتاحیه /6/ مرکز خرید جدید مؤسسه تجارت سوریه در حومه حماه

افتتاحیه /6/ مرکز خرید جدید مؤسسه تجارت سوریه در حومه حماه