گشتی در بازار “البزوریه” قبل از فرارسیدن عید قربان /تصاویر/

گشتی در بازار “البزوریه” قبل از فرارسیدن عید قربان در دمشق /تصاویر/