پایبندی مردم به تصمیم منع رفت و آمد در روزهای جمعه و شنبه هر هفته از ساعت دوازده ظهر تا شش صبح روز بعد

پایبندی مردم به تصمیم منع رفت و آمد در روزهای جمعه و شنبه هر هفته از ساعت دوازده ظهر تا شش صبح روز بعد