استقرار واحد های ارتش عربی سوریه در تپه استراتژیک العیس در حومه جنوبی حلب پس از بیرون راندن تروریست ها از آن

استقرار واحد های ارتش عربی سوریه در تپه استراتژیک العیس در حومه جنوبی حلب پس از بیرون راندن تروریست ها از آن