خروج ده ها شهروند از مناطق انتشار تروریست ها در حومه ادلب و حلب

خروج ده ها شهروند از مناطق انتشار تروریست ها در حومه ادلب و حلب