گسترش دامنه استقرار ارتش عربی سوریه در روستاهایی در حومه تل تمر در حسکه