حضور گسترده ای مردم در آخرین روز نمایشگاه بین المللی دمشق