ابراز خوشحالی بازدید کنندگان از نمایشگاه بین المللی دمشق