بازدید نخست وزیر کشورمان از نمایشگاه بین المللی دمشق

بازدید نخست وزیر کشورمان از نمایشگاه بین المللی دمشق