حال و هوای ششمین روز نمایشگاه بین المللی دمشق

حال و هوای ششمین روز نمایشگاه بین المللی دمشق