یک میلیارد و 100 میلیون لیر برای بازسازی شبکه های برق رسانی حومه شرقی حماه هزینه شد

حماه – سانا

یک میلیارد و 100 میلیون لیر برای بازسازی شبکه های برق رسانی و مراکز توزیع و تبدیل برق در حومه شرقی حماه هزینه شد.

مدیر شرکت برق رسانی حماه درهمین باره توضیح داد: 1600 متر شبکه فشار ضعیف و 1000 متر شبکه فشار 20 کیلو/ ولت کابل کشی و 29 پست توزیع و تبدیل برق نصب شده است.

وی ادامه داد: عملیات تعمیر در حومه سلمیه نیز شامل کابل کشی 45 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و کابل کشی 116 کیلومتر شبکه فشار متوسط و نصب 33 پست توزیع و تبدیل برق بود.