نشستی مطبوعاتی دکتر بشار الجعفری در پایان سیزدهمین دور مذاکرات آستانه

نشستی مطبوعاتی دکتر بشار الجعفری در پایانی سیزدهمین دور مذاکرات آستانه