حلقی: مبارزه با تروریسم از اولویت حکومت است

دمشق- سانا

نخست وزیر دکتر وائل حلقی در سخنرانی در دورۀ هشتم مجلس ملت گفت: مبارزه با تروریسم یک اولویت برای حکومت است، سعی می کنیم امنیت و استقرار به همۀ کشور برگردانیم تا شهروندان به اماکن سکونت آنان برگردند.

حلقی اشاره کرد که حکومت حمایت از نیروهای مسلح و نیروهای امنیت داخلی را ادامه می دهد.

ححوی تأکید کرد که حکومت  کمک به خانواده های شهدا اهمیت می دهد و گفت: حکومت در راه آشتی محلی راه مي رود و هیچ دریغ برای رسیدن به آشتی ملی همه جانبه و پیروزی بر توطئۀ نمی کند.

وی اشاره کرد که حکومت در حال انجام یک سیستم برای کمک به قشره های متضرر از جنگ است و دنبال راه حل مناسب برای مراکز اقامت موقت و بهبود زندگی و جبران تلفات مادی می گردد.

و در این زمینه حکومت 12.08 ملیار لیر را برای طرح موقت برای همۀ وزارات و 13.01 ملیار لیر  را برای جبران تلفات در همۀ استان ها و 50ملیار لیر  را در بودجۀ سال 2015 برای بازسازی اختصاص می دهد.

نخست وزیر اعلام کرد که حکومت کمک به مردم محتاج و سوبسید مواد اساسی و ایجاد فرآورده های نفتی را ادامه می دهد.

للرئیس پارلمان محمد جهاد لحام در این جلسه گفت که توطئۀ که با آن مواجه هستیم بزرگ است لذا مسوولیت حکومت در این وقت نیز بزرگ است.

وی در ادامه اشاره کرد : جنگ علیه سوریه که حکومت ها و کشورها و گروه های تروریستی تکفیری در آن شرکت می کنند، بی سابقه است.

شاهد أيضاً

در سیزدهمین جلسه دور عادی پارلمان، صباغ: پیگیری مسائل مربوط به شهروند..مهندس خمیس: اعتماد به نفس برای غلبه بر اقدامات خصمانه علیه کشورمان

دمشق-سانا مجلس خلق امروز سیزدهمین جلسه دور عادی خود به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان …