احزاب اپوزیسیون ملی خواستار حمایت از گفتگو وآشتی ملی شدند

دمشق- سانا

احزاب اپوزیسیون ملی برحمایت از تلاش روسیه برای برقرای گفتگو بین دولت سوریه واپوزیسیون، وحفظ حاکمیت و وحدت زمین سوریه وآزاد کردن زمین های اشغالی،  تاکید کردند.

احزاب اپوزیسیون در بیانیه حمایت خودشان از حل سیاسی بحران سوریه، وحفظ مؤسسات دولت و حمایت از آشتی ملی، تاکید کردند.

احزاب اپوزیسیون خواستار تلاش جدی جامعه بین المللی برای مقابله باتروریسم وگروه های تروریستی که زیر ساخت سوریه تخریب می کنند، شدند، و بر اعمال فشار بر کشورهای که از تروریست ها حمایت می کنند برای جلوگیری از تقدیم کمک های نظامی ومالی ورسانه ای به گروه های تروریستی، تاکید کردند.