برداشت گل رز در روستای المراح

برداشت گل رز در روستای المراح