کشف اسلحه و مهمات به جا مانده از تروریست ها در ریف درعا