پس از ریشه کنی تروریسم…خبرگزاری سانا در قلعه مضیق وحمامیات با مبارزان ارتش حضور دارد

پس از ریشه کنی تروریسم… خبرگزاری سانا  در قلعه مضیق وحمامیات با مبارزان ارتش حضور دارد