پاسخ ارتش به تجاوزات تروریست ها در حومه شمالی غربی حماه