بازداشت یک جوان فلسطینی در شهرک العیسویه در قدس اشغالی

قدس اشغالی – سانا

نيروهای رژیم اشغالگر یک جوان فلسطینی در شهرک العیسویه در قدس اشغالی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا در همین باره توضیح داد: نیروهای رژیم اشغالگر ضمن یورش به شهرک العیسویه جوان فلطسینی محمد ابو الحمص را بازداشت کردند.