یک سری جدید از آوارگان طریق مرکز مرزی نصیب به روستای خود بازگشت